Xây dựng mô hình sử dụng hệ thống tời thủy lực cho tàu lưới chụp khai thác hải sản xa bờ tỉnh Nghệ An

Mã: 01//2019/HĐKT

Tác giả chính: Đỗ Văn Thành

Đơn vị công tác của tác giả chính: Viện nghiên cứu Hải sản

 1 Mục tiêu khoa học

1.1. Mục tiêu chung:

Cơ giới hóa, hiện đại hóa đội tàu khai thác hải sản xa bờ của Nghệ An nhằm nâng cao năng suất lao động, năng lực khai thác, giảm sức lao động, giảm tổn thất chất lượng sản phẩm sau thu hoạch, tăng hiệu quả kinh tế cho ngư dân và phát triển bền vững ngành khai thác hải sản của địa phương.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng được 01 mô hình sử dụng hệ thống tời thủy lực trên tàu lưới chụp khai thác hải sản xa bờ ở Nghệ An.

- Tập huấn, đào tạo kỹ thuật cho cộng đồng ngư dân nắm vững quy trình khai thác sử dụng máy tời thủy lực trên tàu lưới chụp.

- Đề xuất được các giải pháp nhân rộng mô hình sử hệ thống tời thủy lực trên tàu lưới chụp tại Nghệ An.

  1. Các nội dung chính của đề tài:

Nội dung 1: Đánh giá hiện trạng nghề lưới chụp khai thác hải sản tại Nghệ An.

Nội dung 2: Thiết kế, ứng dụng hệ thống tời thủy lực cho tàu làm nghề lưới chụp tại Nghệ An.

Nội dung 3: Thử nghiệm hệ thống tời thủy lực trên tàu làm nghề lưới chụp tại Nghệ An.

Nội dung 4: Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật vận hành hệ thống tời thủy lực cho tàu lưới chụp. Đề xuất giải pháp nhân rộng mô hình.

  1. Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ 29/7/2019 đến 29/7/2020)

Cấp quản lý đề tài: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An

  1. Tổng kinh phí thực hiện: 2.396.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ ba trăm chín mươi sáu triệu đồng).

- Từ ngân sách nhà nước: 1.796.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm chín mươi sáu triệu đồng).

- Từ nguồn đối ứng của ngư dân: 600.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng).

  1. Các sản phẩm chính của đề tài:

- 01 Mô hình sử dụng hệ thống tời thủy lực trên tàu lưới chụp ở Nghệ An;

- 200 phiếu thu thập dữ liệu sơ cấp về hiện trạng nghề lưới chụp tỉnh Nghệ An;

- 02 bộ số liệu thu thập trên các tàu của ngư dân làm nghề lưới chụp tỉnh Nghệ An (02 chuyến biển);

- Báo cáo: Phân tích, đánh giá tổng quan tài liệu trong và ngoài nước liên quan;

- Báo cáo: Đánh giá hiện trạng nghề lưới chụp tại Nghệ An;

- Báo cáo: Đánh giá hiện trạng sử dụng trang thiết bị khai thác phục vụ quá trình khai thác trên tàu lưới chụp tại Nghệ An;

- Sơ đồ lắp đặt hệ thống tời thủy lực và bố trí mặt boong trên tàu lưới chụp tại Nghệ An;

- Bản vẽ mẫu Lưới chụp phù hợp với việc sử dụng hệ thống tời thủy lực;

- Báo cáo: Xây dựng quy trình sử dụng hệ thống tời thủy lực trên tàu lưới chụp ở Nghệ An;

- Báo cáo: Kết quả thử nghiệm hệ thống tời thủy lực trên tàu lưới chụp ở Nghệ An;

- Báo cáo: Đánh giá hiệu quả sử dụng hệ thống tời thủy lực trên tàu lưới chụp ở Nghệ An;

- Báo cáo: Xây dựng mô hình chuyển giao kỹ thuật vận hành hệ thống tời thủy lực trên tàu lưới chụp ở Nghệ An;

- Đào tạo và tập huấn cho 210 ngư dân;

- Báo cáo: Đề xuất giải pháp nhân rộng mô hình sử dụng hệ thống tời thủy lực trên tàu lưới chụp ở Nghệ An;

- Báo cáo tổng kết và tóm tắt nhiệm vụ.

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

Ngày phát hành/đăng tải:

Các mục khác...