Thông tin chung

Tác giả/Author: ThS. Phạm Văn Tuấn
Ngày phát hành/Issued date: 31/12/2020
Đơn vị phát hành/Issued by: Viện nghiên cứu Hải sản

Nội dung

Bộ tiêu chuẩn lồng bẫy khai thác hải sản gồm các nội dung sau:

Lời nói đầu

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ, định nghĩa và thuật ngữ viết tắt

4. Thông số kích thước cơ bản

4.1. Lồng bẫy mực nang, mực lá

4.2. Lồng bẫy ốc hương

4.3. Lồng bẫy ghẹ

4.4. Lồng bẫy cá đáy

Phụ lục A (Tham khảo) Thông số khung lồng và hom lồng

Phụ lục B (Tham khảo) Trang bị áo lưới lồng

Phụ lục C (Tham khảo) Phụ tùng kèm theo

Phụ lục D (Tham khảo) Thống kê trang bị toàn bộ lồng bẫy

Phụ lục E (Tham khảo) Kỹ thuật lắp ráp nghề lồng bẫy

Phụ lục F (Tham khảo) Kỹ thuật khai thác nghề lồng bẫy

Phụ lục G (Tham khảo) Ngư trường, mùa vụ, mồi sử dụng trong khai thác lồng bẫy

Thư mục tài liệu tham khảo