Nghiên cứu ứng dụng hệ thống thiết bị bảo quản cá ngừ đại dương bằng đá sệt trên tàu vỏ gỗ

Mã: 02/TCTS-KHCN&HTQT-ĐT

Tác giả chính: Nguyễn Xuân Thi

Đơn vị công tác của tác giả chính: Phân Viện nghiên cứu Hải sản phía Nam

2.Chủ nhiệm đề tài: Th.S Nguyễn Xuân Thi

3. Thời gian thực hiện: 36 tháng

4 Tổng kinh phí thực hiện: 3.600 triệu đồng

5. Các cán bộ thực hiện đề tài

TT

Họ và tên,

học hàm học vị

Tổ chức

công tác

Nội dung,

công việc chính tham gia

Thời gian làm việc cho đề tài 
(Số tháng quy đổi2)

1

ThS. Nguyễn Xuân Thi

Phân Viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam, Viện Nghiên cứu Hải sản

Chủ nhiệm

16

2

ThS. Đinh Xuân Hùng

Phân Viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam, Viện Nghiên cứu Hải sản

Thư ký khoa học

15

3

TS. Phạm Anh Tuấn

Viện Cơ điện NN&CN Sau thu hoạch

Thành viên

 

1,0

4

TS. Bùi Thị Thu Hiền

Viện Nghiên cứu Hải sản

Thành viên

3,0

5

ThS. Phạm Văn Long

Viện Nghiên cứu Hải sản

Thành viên

6,0

6

ThS. Phạm Thị Điềm

Viện Nghiên cứu Hải sản

Thành viên

5,0

7

KS. Đặng Văn An

Viện Nghiên cứu Hải sản

Thành viên

12,0

8

ThS. Nguyễn Như Sơn

Phân Viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam, Viện Nghiên cứu Hải sản

Thành viên

 

12,0

9

KS. Nguyễn Trí Ái

Phân Viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam, Viện Nghiên cứu Hải sản

Thành viên

 

15,0

10

KS. Hà Thế Diên

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Phương Bắc

Thành viên

 

5,0

6. Mục tiêu, nội dung KH&CN

6.1.Mục tiêu đặt hàng:

     Xây dựng được hệ thống thiết bị bảo quản cá ngừ đại dương trên tàu câu cá ngừ vỏ gỗ bằng đá sệt (40% đá).

Mục tiêu cụ thể:

       - Có được hồ sơ thiết kế, chế tạo, lắp đặt hệ thống thiết bị bảo quản cá ngừ đại dương trên tàu câu cá ngừ vỏ gỗ (công suất tàu ≥400 CV) bằng đá sệt (Nhiệt độ đá sệt: -1,5oC ± 0,5; Năng suất đá sệt 4 tấn/ngày).

        - Xây dựng được Quy trình công nghệ bảo quản cá ngừ đại dương trên tàu câu cá ngừ vỏ gỗ (công suất tàu ≥ 400 CV) bằng đá sệt, giảm tổn thất về chất lượng sản phẩm 30% so với công nghệ bảo quản bằng nước đá.

        - Xây dựng được 02 mô hình ứng dụng công nghệ bảo quản cá ngừ đại dương trên tàu câu cá ngừ vỏ gỗ (công suất tàu ≥400 CV) bằng đá sệt.  

* Nội dung 1: Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt, vận hành hệ thống thiết bị đá sệt trên tàu câu cá ngừ vỏ gỗ, công suất tàu ≥ 400 CV.
1) Thu thập, phân tích, tổng hợp tài liệu trong nước và nước ngoài có liên quan đến hệ thống thiết bị đá sệt trên tàu cá. Rút ra bài học kinh nghiệm.
2) Khảo sát, thu thập thông tin về: sản lượng cá ngừ đại dương/chuyến biển; kích, cỡ cá ngừ; nhiệt độ cần thiết để bảo quản; thời gian chuyến biển; máy, hầm bảo quản, mặt boong và các thông số khác. Xây dựng bộ tiêu chí để chọn tàu câu cá ngừ thử nghiệm.
3) Thiết kế máy sản xuất đá sệt (các thông số nhiệt độ, công suất…)
4) Thiết kế hệ thống thiết bị: bộ kết nối động cơ, bộ phận điều khiển; cải tạ
6) Cải hoán hệ thống thiết bị bảo quản và lắp đặt thử nghiệm máy sản xuất đá sệt và trên tàu thử nghiệm
7) Xây dựng quy trình bảo quản đá ngừ đại dương bằng đá sệt và hoàn thiện hệ thống thiết bị sản xuất đá sệt (máy và hệ thống kết nối)
*Nội dung 2: Xây dựng 02 mô hình ứng dụng công nghệ bảo quản cá ngừ đại dương bằng đá sệt trên 02 tàu câu cá ngừ vỏ gỗ (công suất tàu ≥ 400 CV).
1) Xây dựng và lựa chọn 02 tàu câu cá ngừ để triển khai mô hình.
2) Thi công thêm 01 hệ thống thiết bị bảo quản cá ngừ đại dương từ mẫu hệ thống đã dược hoàn thiện.
3) Triển khai, đánh giá hiệu quả mô hình về: chất lượng sản phẩm, kinh tế, xã hội…
4) Hoàn thiện Quy trình và hệ thống thiết bị bảo quản cá ngừ đại dương bằng đá sệt.

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

Ngày phát hành/đăng tải:

Các mục khác...