Nghiên cứu ứng dụng, cải tiến máy thu lưới thủy lực cho tàu lưới rê tầng đáy tại Quảng Nam

Mã: NVKHCN-CT4

Tác giả chính: ThS. Phan Đăng Liêm

Đơn vị công tác của tác giả chính: Viện Nghiên cứu Hải sản

Nội dung 1: Đánh giá hiện trạng nghề lưới rê tầng đáy tại Quảng Nam

Nội dung 2: Nghiên cứu ứng dụng, cải tiến máy thu lưới thủy lực cho tàu làm nghề lưới rê tầng đáy tại Quảng Nam

Nội dung 3: Nghiên cứu thử nghiệm máy thu lưới thủy lực trên tàu lưới rê tầng đáy tại Quảng Nam.

Nội dung 4: Chuyển giao kỹ thuật vận hành máy thu lưới thủy lực cho tàu lưới rê tầng đáy. Đề xuất giải pháp nhân rộng mô hình

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

Ngày phát hành/đăng tải:

Các mục khác...