Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, lắp đặt hệ thống sấy mực ống bằng công nghệ sấy chân không trên tàu khai thác hải sản xa bờ có năng suất 200 kg/mẻ

Mã: NVKHCN-CT1

Tác giả chính: ThS. Nguyễn Như Sơn

Đơn vị công tác của tác giả chính: Viện Nghiên cứu Hải sản

- Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở khoa học công nghệ sấy chân không áp dụng cho đối tượng mực ống trên tàu lưới kéo khai thác hải sản xa bờ;

- Nội dung 2: Tính toán thiết kế, chế tạo hệ thống sấy mực ống bằng công nghệ sấy chân không lắp đặt trên tàu  đánh bắt hải sản  xa  bờ  năng  suất 200 kg/mẻ;

- Nội dung 3:  Khảo nghiệm, đánh giá hệ thống sấy mực ống bằng công nghệ sấy chân không trên tàu đánh bắt hải sản xa bờ. Đánh giá chất lượng mực ống khô được sấy bằng phương pháp sấy chân không trên tàu (đạt chứng nhận chất lượng).

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

Ngày phát hành/đăng tải:

Các mục khác...