Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nâng cao chất lượng dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương ở vùng biển Việt Nam

Mã: NVKHCN-CB1

Tác giả chính: ThS. Nguyễn Duy Thành

Đơn vị công tác của tác giả chính: Viện Nghiên cứu Hải sản

Nội dung 1: Nghiên cứu xác định một số yếu tố hải dương học liên quan đến phân bố cá ngừ đại dương

Nội dung 2. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp và kỹ thuật giải đoán ảnh viễn thám phục vụ cho mô hình dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương ở vùng biển Việt Nam

Nội dung 3. Nghiên cứu xây dựng và phát triển mô hình dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương ở vùng biển Việt Nam

Nội dung 4: Kiểm chứng đánh giá kết quả dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương ở vùng biển Việt Nam

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

Ngày phát hành/đăng tải:

Các mục khác...