Dự án Điều tra liên hợp Việt – Trung đánh giá nguồn lợi hải sản trong Vùng đánh cá chung vịnh Bắc Bộ ( giai đoạn V, từ năm 2017 đến hết năm 2019)

Mã: DA V/T

Tác giả chính: TS. Nguyễn Khắc Bát

Đơn vị công tác của tác giả chính: Viện Nghiên cứu Hải sản

- Nội dung 1: Điều tra đánh giá hiện trạng và biến động trữ lượng, khả năng khai thác nguồn lợi hải sản ở Vùng đánh cá chung Vịnh Bắc;

- Nội dung 2: Đánh giá hiện trạng và biến động tình hình khai thác của các đội tàu trong vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ;

- Nội dung 3: Điều tra, nghiên cứu một số yếu tố hải dương học nghề cá có liên quan ở vùng đánh cá chung Vịnh Bắc;

- Nội dung 4: Điều tra đánh giá hiện trạng, biến động một số yếu tố thủy sinh vật trong Vùng đánh cá chung Vịnh Bắc.

- Nội dung 5: Nghiên cứu đề xuất các kiến nghị về điều chỉnh số lượng tàu thuyền cho phép hoạt động và các giải pháp quy hoạch, quản lý, sử dụng và phát triển bền vững nguồn lợi hải sản ở Vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ.

- Nội dung 6: Nghiên cứu đánh giá tác động của dải công suất < 400 CV và >600 CV đến hiệu quả kinh tế và nguồn lợi hải sản Vịnh Bắc Bộ

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

Ngày phát hành/đăng tải:

Các mục khác...