Điều tra biến động tổng thể hiện trạng hải sản biển Việt Nam, từ năm 2016 đến năm 2020

Mã: DA I.9

Tác giả chính: ThS. Nguyễn Viết Nghĩa

Đơn vị công tác của tác giả chính: Viện Nghiên cứu Hải sản

Mục tiêu chung

Đánh giá được hiện trạng và xu thế biến động nguồn lợi hải sản và nghề cá ở biển Việt Nam một cách hệ thống làm cơ sở khoa học cho việc quy hoạch, quản lý, sử dụng hợp lý và dự báo ngư trường khai thác góp phần phát triển bền vững nguồn lợi và nghề cá.

Mục tiêu cụ thể

(1) Đánh giá tổng thể hiện trạng và biến động thành phần loài, phân bố, khả năng khai thác nguồn lợi cá nổi lớn (chủ yếu là cá ngừ vây vàng, cá ngừ mắt to, cá ngừ vằn, cá ngừ chù và cá ngừ ồ) ở biển Việt Nam.

(2) Đánh giá tổng thể hiện trạng và biến động nguồn lợi, phân bố và khả năng khai thác hải sản tầng đáy (chủ yếu là cá mối, cá đù, cá phèn, cá lượng và tôm, mực) ở biển Việt Nam.

(3) Đánh giá tổng thể hiện trạng và biến động nguồn lợi cá nổi nhỏ (chủ yếu là các loài cá nục, cá trích, cá cơm, cá bạc má) ở biển Việt Nam.

(4) Đánh giá tổng thể hiện trạng và biến động nghề cá thương phẩm ở biển Việt Nam (nguồn dữ liệu do chủ đầu tư cung cấp).

(5) Đánh giá hiện trạng và biến động một số yếu tố môi trường - hải dương học cơ bản, thủy sinh vật học bao gồm: thành phần loài, phân bố của sinh vật phù du, sinh vật đáy cỡ nhỏ và trứng cá cá con ở vùng biển Việt Nam. Xác định được đặc điểm sinh học cơ bản của các loài hải sản kinh tế chủ đạo ở vùng biển Việt Nam.

(6) Đánh giá mối tương quan giữa các yếu tố môi trường - hải dương và thủy sinh vật với sự phân bố của nguồn lợi hải sản ở vùng biển Việt Nam.

(7) Tổng hợp số liệu đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản; hoạt động khai thác và nghề cá biển Việt Nam; bộ mẫu vật tiêu bản về đa dạng các loài hải sản phục vụ cho công tác đào tạo, quy hoạch, quản lý và phát triển ngành thủy sản.

(8) Đề xuất các giải pháp về quy hoạch, quản lý, bảo vệ và sử dụng hợp lý nhằm mục tiêu phát triển bền vững nguồn lợi và nghề cá ở vùng biển Việt Nam.

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

Ngày phát hành/đăng tải:

Các mục khác...