Thông tin chung

Tác giả/Author: Nguyễn Hoàng Minh
Ngày phát hành/Issued date: 22/06/2021
Đơn vị phát hành/Issued by:

Nội dung

  1. Tên nhiệm vụ: Điều tra ngư trường (Điều tra thu thập số liệu nghề cá phục vụ dự báo ngư trường khai thác hải sản).

Mã số (nếu có):

  1. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học.

TT

Họ và tên

Cơ quan

Chức danh

1

ThS. Nguyễn Hoàng Minh

Viện nghiên cứu Hải sản

Chủ nhiệm

2

CN. Trần Văn Vụ

Viện nghiên cứu Hải sản

Thành viên

3

ThS. Nguyễn Đức Linh

Viện nghiên cứu Hải sản

Thành viên

4

CN Hán Trọng Đạt

Viện nghiên cứu Hải sản

Thành viên

5

CN. Nguyễn Thị Thùy Dương

Viện nghiên cứu Hải sản

Thành viên

6

ThS. Nguyễn Văn Hướng

Viện nghiên cứu Hải sản

Thành viên

7

Ths. Bùi Thanh Hùng

Viện nghiên cứu Hải sản

Thành viên

8

KS.Nguyễn Ngọc Tuấn

Viện nghiên cứu Hải sản

 

9

CN.Trần Thị Thu Quyên.

Viện nghiên cứu Hải sản

 

  1. Cơ quan chủ trì: Viện nghiên cứu Hải sản
  2. Mục tiêu:

Dự báo ngư trường khai thác hải sản có độ chính xác cao, kịp thời phục vụ khai thác hải sản: hạn mùa (6 tháng) và hạn tháng cho nghề câu cá ngừ đại dương, cá ngừ vằn, rê, vây, chụp mực, cá nổi nhỏ; hạn 7-10 ngày cho nghề câu cá ngừ đại dương.

  1. Nội dung chính:

- Thu thập, cập nhật số liệu về các trường khí tượng-hải dương (nguồn Movimar); nghề cá, sinh học, sinh thái nguồn lợi hải sản, từ khảo sát, giám sát, nhật ký khai thác và viễn thám biển (nguồn Đề án 47; WCPFC).

- Triển khai xây dựng dự báo ngư trường khai thác hạn dài (mùa/6 tháng), hạn tháng, hạn 7-10 ngày (theo nghề và đối tượng) và thông tin hải dương học hỗ trợ khai thác.

- Tổ chức biên tập thông tin, phát hành bản tin dự báo ngư trường khai thác hải sản.

  1. Thời gian thực hiện: 01/01/2017 - 31/12/2020

Phương thức khoán chi:

Cấp quản lý:

  1. Tổng kinh phí: 5,380 triệu đồng. Từ NSSNKT: 5,380 triệu đồng; Nguồn khác: 0 triệu đồng
  2. Sản phẩm chính:

- Bộ dữ liệu về thông tin khai thác hải sản, giám sát khai thác, hải dương học ở các tỉnh ven biển và trên toàn bộ vùng biển Việt Nam (từ 2017 đến 2020).

- Bản dự báo ngư trường khai thác hải sản hạn mùa cho 4 nghề: câu cá ngừ đại dương, rê trôi, vây, chụp mực.

- Bản đồ dự báo ngư trường khai thác hải sản hạn tháng cho các nghề: câu cá ngừ đại dương, rê trôi, vây, chụp mực và cá ngừ vằn.

- Bản dự báo ngư trường khai thác hải sản hạn 7-10 ngày cho Nghề câu cá ngừ đại dương.

- Bản tin các trường hải dương (nhiệt độ tầng mặt, dòng chảy, front và xoáy nước…) hỗ trợ khai thác hải sản hạn 7 ngày.

- Bản tin dự báo thử nghiệm ngư trường khai thác cá nổi nhỏ (chủ yếu là cá nục, cá trích, cá bạc má…) hạn mùa và hạn tháng.

- Báo cáo đánh giá công tác dự báo hàng năm, báo cáo tổng kết nhiệm vụ.