Hội thảo tập huấn "Nâng cao sản phẩm nuôi trồng thủy sản và nghề cá thông qua ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử”

Nội dung

Hội thảo nhằm mục đích đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ gen, công nghệ sinh học cao trong nuôi trồng thuỷ sản và nghề cá Việt Nam thông qua mạng lưới hợp tác đa phương trong các lĩnh vực khoa học công nghệ giữa Đại học Sunshine Coast, Viện nghiên cứu Hải sản, các Viện nuôi trồng thủy sản và các tập đoàn thủy sản ở Việt Nam.

Các mục khác...