Hội thảo “Giới thiệu tiến bộ kỹ thuật mới trong lĩnh vực thủy sản”

Nội dung

Hội thảo đã trao đổi một số định hướng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong những năm tiếp theo: Tiếp tục chuyển giao, nhận rộng mô hình đã nghiên cứu thành công giai đoạn 2014-2019 thông qua cầu nối cơ quan khuyến nông Trung ương, các tỉnh/Thành phố; Nghiên cứu mô hình liên kết theo chuỗi từ khai thác, bảo quản đến chế biến rồi tiêu thụ sản phẩm; Xây dựng mô hình liên kết: giữa các nhà Nghiên cứu - Doanh nghiệp - Ngư dân - Tổ chức dịch thu mua, bảo quản - Cơ sở chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật trong tất cả các giai đoạn của chuỗi từ khai thác đến tiêu thụ.

Các mục khác...