Trung tâm tư vấn, Sản xuất, Dịch vụ và Chuyển giao công nghệ hải sản

 • Lại Duy Phương
  Lại Duy Phương
  Chức vụ: Quyền Giám đốc Trung tâm
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: ldphuong@rimf.org.vn;duyphuongrimf@gmail.com

  Thạc sĩ Nuôi trồng Thuỷ sản, NCS.

 • Nguyễn Thị Nhàn
  Nguyễn Thị Nhàn
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: ntnhan@rimf.org.vn
  Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 • Nguyễn Thị Oanh
  Nguyễn Thị Oanh
  Chức vụ: Kế toán viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Kế toán
  Điện thoại: | Email: lddu@rimf.org.vn
 • Nguyễn Quốc Tĩnh
  Nguyễn Quốc Tĩnh
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM: Đại học
  Chuyên ngành: Sinh học
  Điện thoại: | Email: nqtinh@rimf.org.vn

  Thạc sỹ Sinh học