Trung tâm Phát triển nghề cá Vịnh Bắc bộ

 • Đặng Minh Dũng
  Đặng Minh Dũng
  Chức vụ: Quyền Giám đốc Trung tâm
  Học vị: Thạc sỹ
  Học hàm: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Nuôi trồng thuỷ sản
  Điện thoại: | Email: dmdung@rimf.org.vn

 • Đỗ Mạnh Dũng
  Đỗ Mạnh Dũng
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Thạc sỹ
  Học hàm: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khoa học thuỷ sản
  Điện thoại: | Email: dmdung@rimf.org.vn

 • Trần Văn Trấn
  Trần Văn Trấn
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  Học hàm: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Sinh học
  Điện thoại: | Email:
  Cử nhân Sinh học
 • Phạm Thành Công
  Phạm Thành Công
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Thạc sỹ
  Học hàm: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: ptcong@rimf.org.vn
  Thạc sĩ Nuôi trồng thuỷ sản
 • Nguyễn Xuân Sinh
  Nguyễn Xuân Sinh
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  Học hàm: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email:
  KS. Nuôi trồng thuỷ sản