Trung tâm Phát triển nghề cá Vịnh Bắc bộ

 • Đặng Minh Dũng
  Đặng Minh Dũng
  Chức vụ: Quyền Giám đốc Trung tâm
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM: Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh
  Chuyên ngành: Nuôi trồng thuỷ sản
  Điện thoại: | Email: dmdung@rimf.org.vn

 • Phạm Thị Bích Phượng
  Phạm Thị Bích Phượng
  Chức vụ: Kế toán viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Kế toán
  Điện thoại: | Email: ptbphuong@rimf.org.vn
 • Đỗ Mạnh Dũng
  Đỗ Mạnh Dũng
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khoa học thuỷ sản
  Điện thoại: | Email: dmdung@rimf.org.vn

 • Trần Văn Trấn
  Trần Văn Trấn
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Sinh học
  Điện thoại: | Email:
  Cử nhân Sinh học
 • Phạm Thành Công
  Phạm Thành Công
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: ptcong@rimf.org.vn
  Thạc sĩ Nuôi trồng thuỷ sản
 • Nguyễn Xuân Sinh
  Nguyễn Xuân Sinh
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM: Thạc sĩ
  Chuyên ngành: Nuôi trồng thuỷ sản
  Điện thoại: | Email: nxsinh@rimf.org.vn

  ThS. Nuôi trồng thuỷ sản