Khoa học, Hợp tác Quốc tế và Đào tạo

 • Nguyễn Duy Thành
  Nguyễn Duy Thành
  Chức vụ: Quyền trưởng phòng
  Học vị: Thạc sỹ
  Học hàm: Chưa có
  TĐCM: Thạc sĩ
  Chuyên ngành: Bản đồ, viễn thám và GIS
  Điện thoại: | Email: ndthanh@rimf.org.vn
  1. Xây dựng chiến lược KHCN (Ngắn-Trung-Dài hạn)
  2. Tham mưu trực tiếp Ban Lãnh đạo Viện về lĩnh vực quản lý theo chức năng
  3. Chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về toàn bộ các nhiệm vụ được giao.
 • Đoàn Thu Hà
  Đoàn Thu Hà
  Chức vụ: Phó trưởng phòng
  Học vị: Thạc sỹ
  Học hàm: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Quản lý và Đánh giá Phát triển
  Điện thoại: | Email: dtha@rimf.org.vn
  1. Quản lý Hợp tác Quốc tế
  2. Tìm kiếm cơ hội, cập nhật thông tin các nguồn học bổng (Tiến sĩ, thạc sỹ) trong và ngoài nước
  3. Xây dựng kế hoạch đào tạo HTQT
  4. Tiếp cận, tìm kiếm, tham gia các hội thảo quốc tế (học thuật và khoa học)
  5. Công tác hội thảo/triển lãm/hội chợ
  6. Phụ trách thực hiện nhiệm vụ TX theo chức năng
 • Phạm Huy Hưng
  Phạm Huy Hưng
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Thạc sỹ
  Học hàm: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Chế biến thuỷ sản
  Điện thoại: | Email: phamhuyhung@rimf.org.vn
  1. QL hoạt động KH (Phòng Nguồn lợi, phòng Thí nghiệm )
  2. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát (định kỳ, đột xuất…) và công tác giám sát thực địa
  3. QL tăng cường năng lực trang thiết bị (viện và các DT/DA)
  4. Tham gia công tác hội thảo/triển lãm/hội chợ
  5. Kiểm soát các HĐ/TLHD thuộc các ĐV được giao trước khi trình LD phòng ký tắt.
 • Vũ Thu Hằng
  Vũ Thu Hằng
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Chưa có
  Học hàm: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Tiếng Anh
  Điện thoại: | Email: vthang@rimf.org.vn
  1. QL toàn bộ hồ sơ đề tài, dự án, đấu thầu (Từ đề xuất, đấu thầu, triển khai, nghiệm thu, báo cáo…)
  2. Lưu giữ HS chuyên gia (thuộc các tiểu ban KH trong và ngoài Viện)
  3. Viết bài đăng tin các hoạt động KHCN chung của Viện
 • Vũ Thế Thảo
  Vũ Thế Thảo
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Thạc sỹ
  Học hàm: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Công nghệ thông tin
  Điện thoại: | Email: vtthao@rimf.org.vn, vtthaohp@gmail.com
  1. Phát triển, duy trì hoạt động web (Cập nhật và đăng tin)
  2. Cập nhật, tìm kiếm thông tin liên quan đến các lĩnh vực KHCN từ các Bộ (KHCN, KHĐT, NN&PTNT, sở KHCN của 28 tỉnh ven biển
 • Đặng Thị Minh Thu
  Đặng Thị Minh Thu
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Thạc sỹ
  Học hàm: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: dtmthu@rimf.org.vn
  1. Công tác đào tạo (Tiến sĩ, thạc sỹ)
  2. Xây dựng KH đào tạo ngắn hạn (các chứng chỉ đào tạo…)
  3. QL hoạt động KH (các Trung tâm)
  4. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát (định kỳ, đột xuất…)
  5. Kiểm soát các HĐ/TLHD thuộc các ĐV được giao trước khi trình LD phòng ký tắt
 • Trần Thị Ngà
  Trần Thị Ngà
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Thạc sỹ
  Học hàm: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Chế biến thuỷ sản
  Điện thoại: | Email: ttnga@rimf.org.vn
  1. QL hoạt động KH (phòng STH, CNSH; Khai thác; Bảo tồn)
  2. Tổng hợp các đề xuất, báo cáo tiến độ, định kỳ…
  3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát (định kỳ, đột xuất…)
  4. Kiểm soát các HĐ/TLHD thuộc các ĐV được giao trước khi trình LD phòng ký tắt