Ứng dụng và chuyển giao công nghệ bảo quản sản phẩm khai thác trên tàu lưới chụp mực xa bờ phù hợp với điều kiện thực tiễn tại tỉnh Quảng Nam

Mã: CB

Tác giả chính: Nguyễn Như Sơn

Đơn vị công tác của tác giả chính: Phân Viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Nội dung 1: Đánh giá hiện trạng công nghệ bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác hải sản xa bờ tỉnh Quảng Nam

- Điều tra hiện trạng công nghệ và phương pháp bảo quản sản phẩm trên tàu lưới chụp mực tỉnh Quảng Nam. Đưa ra giải pháp Ứng dụng và chuyển giao công nghệ bảo quản phù hợp với điều kiện thực tiễn tại tỉnh Quảng Nam.

- Khảo sát đội tàu lưới chụp mực xa bờ của tỉnh Quảng Nam; lựa chọn 01 tàu lưới chụp mực khai thác hải sản xa bờ để thực hiện mô hình thí điểm.

Nội dung 2: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị ngâm hạ nhiệt, bảo quản lạnh thấm và cải tạo hầm bảo quản thủy sản trên tàu lưới chụp mực khai thác hải sản xa bờ

- Đánh giá tính ổn định ban đầu của tàu chụp mực dự kiến lắp đặt thiết bị.

- Nghiên cứu cơ sở khoa học để lắp đặt hệ thống thiết bị xử lý và bảo quản sản phẩm trên tàu lưới chụp mực;

- Lắp đặt và hiệu chỉnh thiết bị phù hợp trên tàu lưới chụp mực: Lắp đặt các thiết bị như sơ đồ hình 4 mục 15.2; Chạy thử, hiệu chỉnh hệ thống thiết bị.

- Đánh giá tính ổn định của tàu sau khi lắp đặt hệ thống thiết bị lạnh lên tàu.

Nội dung 3: Xây dựng quy trình công nghệ bảo quản thủy sản bằng hệ thống lạnh kết hợp lắp đặt trên trên tàu lưới chụp mực khai thác hải sản xa bờ

- Thử nghiệm hệ thống thiết bị bảo quản sản phẩm thủy sản trên tàu lưới chụp mực;

- Xây dựng quy trình vận hành và sử dụng hệ thống lạnh kết hợp trên tàu lưới chụp mực xa bờ;

- Xây dựng quy trình công nghệ bảo quản sản phẩm khai thác trên tàu chụp mực xa bờ

Nội dung 4: Đánh giá hiệu quả sử dụng công nghệ bảo quản thủy sản trên tàu lưới chụp mực khai thác hải sản xa bờ

- Tính toán giá thành hệ thống thiết bị bảo quản.

- Tính toán giá thành bảo quản sản phẩm thủy sản trên tàu lưới chụp mực xa bờ.

- Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội.

Nội dung 5: Chuyển giao công nghệ

- Chuyển giao công nghệ cho tàu thử nghiệm;

- Tập huấn và chuyển giao công nghệ cho ngư dân ven biển.

- Khảo sát khả năng ứng dụng, tiếp nhận, đầu tư công nghệ của ngư dân và đề xuất phương án triển khai nhân rộng sau nghiệm thu.

Lĩnh vực nghiên cứu: 40507 - Bảo quản và chế biến thủy sản

Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ:

- Giảm thất thoát sau thu hoạch theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; cụ thể là Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg, ngày 14/11/2013 của Chính phủ về cơ chế, chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản;

- Nâng cao chất lượng thủy sản sau khai thác giúp ngư dân tàu lưới chụp mực nâng cao doanh thu trong sản xuất trên biển và tăng khả năng bám biển cho ngư dân.

- Kết quả của đề tài khi nhân rộng sẽ góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao hiệu quả sản xuất của cơ sở (các tàu lưới chụp mực xa bờ, các cơ sở điện, lạnh…).

- Góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của nước ta: Kết quả đề tài sẽ giúp các tàu cá xa bờ hoạt động dài ngày trên biển, góp phần tích cực vào việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ vùng biển, các đảo của Tổ quốc; gắn kết giữa nhiệm vụ kinh tế và quốc phòng, an ninh.

Phương pháp nghiên cứu:

Nội dung 1: Đánh giá hiện trạng công nghệ bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác hải sản xa bờ tỉnh Quảng Nam

- Thu thập, cập nhật tài liệu, chọn lọc và xử lý thông tin.

- Khảo sát tàu (mô hình) triển khai thử nghiệm và cải tạo hầm bảo quản

- Hội thảo: Định hướng nghiên cứu thiết kế, lắp đặt hệ thống lạnh trên tàu lưới chụp mực xa bờ tỉnh quảng Nam

Nội dung 2: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị ngâm hạ nhiệt, bảo quản lạnh thấm và cải tạo hầm bảo quản thủy sản trên tàu lưới chụp mực khai thác hải sản xa bờ

- Thiết kế, chế tạo thiết bị ngâm hạ nhiệt và hầm bảo quản lạnh trên tàu cá.

- Phương pháp lắp đặt, hiệu chỉnh, vận hành thiết bị 

- Phương pháp đánh giá tính ổn định của tàu sau khi lắp đặt hệ thống lạnh trên tàu lưới chụp mực

Nội dung 3: Xây dựng quy trình công nghệ bảo quản thủy sản bằng hệ thống lạnh kết hợp lắp đặt trên trên tàu lưới chụp mực khai thác hải sản xa bờ.

1) Phương pháp bố trí thí nghiệm

Nhóm nghiên cứu sẽ thử nghiệm 4 phương pháp bảo quản sản phẩm theo quy cách mới và 01 phương pháp đối chứng. Sử dụng phương pháp so sánh để tìm ra quy trình tối ưu, so sánh với quy trình của ngư dân và đề xuất thực hiện vào sản xuất, cụ thể như sau:

- Phương pháp 1: Theo phương pháp hiện tại của ngư dân đang dùng. Quy trình xử lý và bảo quản như sau: Thủy sản nguyên liệu ® rửa sạch ® phân cỡ, loài ® bao gói ® bảo quản bằng đá xay trong hầm bảo quản cách nhiệt bằng PU.

- Phương pháp 2 (Phương pháp cải tiến 1): Làm lạnh bằng nước biển lạnh (nước biển + nước đá), bảo quản bằng nước đá xay trong hầm cách nhiệt PU. Quy trình xử lý và bảo quản như sau: Thủy sản nguyên liệu ® phân cỡ, loài ® rửa sạch bằng nước biển ® làm lạnh bằng nước biển lạnh ® bao gói ® bảo quản bằng đá xay trong hầm cách nhiệt bằng PU.

- Phương pháp 3 (Phương pháp cải tiến 2): Làm lạnh bằng nước biển lạnh (nước biển + nước đá), bảo quản bằng nước đá xay trong hầm cách nhiệt PU và được giữ lạnh bằng hệ thống lạnh thấm. Quy trình xử lý và bảo quản như sau: Thủy sản nguyên liệu ® phân cỡ, loài ® rửa sạch bằng nước biển ® làm lạnh bằng nước biển lạnh ® bao gói ® bảo quản bằng đá xay trong hầm bảo quản cách nhiệt bằng PU + hệ thống lạnh thấm.

- Phương pháp 4: Thủy sản không ngâm lạnh, sửa sạch, bao gói và bảo quản trong hầm cách nhiệt PU và được giữ lạnh bằng hệ thống lạnh thấm. Quy trình xử lý và bảo quản như sau: Thủy sản nguyên liệu ® phân cỡ, loài ® rửa sạch bằng nước biển ® bao gói ® bảo quản bằng đá xay trong hầm cách nhiệt bằng PU + hệ thống lạnh thấm.

2) Phương pháp triển khai thực nghiệm trên biển: triển khai 03 chuyển sản xuất thực tế trên biển.

Nội dung 4: Đánh giá hiệu quả sử dụng công nghệ bảo quản thủy sản trên tàu lưới chụp mực khai thác hải sản xa bờ

- Đánh giá hiệu quả sử dụng công nghệ bảo quản lạnh ngâm, lạnh thấm cho sản phẩm mực ống trên tàu lưới chụp mực

- Tổ chức Hội thảo: Hiệu quả ứng dụng công nghệ bảo quản lạnh ngâm và lạnh thấm trên tàu lưới chụp mực xa bờ tỉnh Quảng Nam.

Nội dung 5: Chuyển giao công nghệ

- Tập huấn và chuyển giao công nghệ trên tàu

- Soạn thảo tài liệu tập huấn chuyển giao công nghệ

- Tập huấn chuyển giao công nghệ

- Khảo sát khả năng ứng dụng, tiếp nhận, đầu tư công nghệ của ngư dân và đề xuất phương án triển khai nhân rộng sau nghiệm thu

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

1) Hệ thống thiết bị bảo quản thủy sản trên tàu lưới chụp mực, bao gồm: Thiết bị hạ nhiệt độ thủy sản, công suất (1 - 2) tấn/ngày, thời gian hạ nhiệt < 2 h/mẻ; 02 Hầm bảo quản thủy sản (cải tạo từ hầm cũ của tàu) , công suất (8 - 12) tấn/ (4 - 6) tấn/hầm, thời gian bảo quản (20 - 25) ngày;

2) Quy trình vận hành hệ thống ngâm lạnh sản phẩm thủy sản sau đánh bắt;

3) Quy trình vận hành hệ thống lạnh thẩm thấu sản phẩm thủy sản sau đánh bắt.

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:

- Sản phẩm khoa học và công nghệ có thể nhân rộng ra 763 tàu khai thác hải sản xa bờ của địa phương.

- Sản phẩn khoa học và công nghệ đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam cam kết tiếp nhận và nhân rộng mô hình.

Thời gian thực hiện: 24 tháng  (từ 08/2018 đến 07/2020)

Kinh phí được phê duyệt:  1.850,00 triệu đồng,  trong đó:

  - Từ Ngân sách nhà nước: 1.850,00 triệu đồng;

  - Từ nguồn tự có của tổ chức: 0,00 triệu đồng;

  - Từ nguồn khác: 0,00 triệu đồng.

Quyết định phê duyệt: số 3287/QĐ-UBND ngày 08/09/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam

Hợp đồng thực hiện đề tài: số 47/HĐ-SKHCN ngày 09/08/2018 giữa Sở Khoa học công nghệ tỉnh Quảng Nam với Phân Viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam.

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

Ngày phát hành/đăng tải:

Các mục khác...