Thời gian: 01/01/2021 - 30/12/2022
Liên hệ: hdchieu@rimf.org.vn

 

Nội dung

1. Mục tiêu • Rà soát, đánh giá được thực trạng các nghiên cứu liên quan, các quy định về quản lý, cứu hộ động vật có vú ở biển Việt Nam và đề xuất hướng hoàn thiện bổ sung để phù hợp với các quy định quốc tế liên quan; • Đánh giá được mức độ ảnh hưởng, tỷ lệ khai thác không chủ ý của các nghề khai thác thủy sản đến một số loài động vật có vú ở biển Việt Nam nhằm góp phần đáp ứng một số yêu cầu đối với xuất khẩu sản phẩm thủy sản có nguồn gốc khai thác; • Đánh giá được tình trạng mắc cạn và cứu hộ các loài động vật có vú ở một số vùng biển ven biển Việt Nam; • Đề xuất được các giải pháp bảo vệ và giảm thiểu ảnh hưởng từ các hoạt động khai thác đến các loài động vật có vú ở biển Việt Nam; • Xây dựng được tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật cứu hộ các loài động vật có vú ở vùng biển Việt Nam. 2. Nội dung - Nội dung 1: Rà soát, đánh giá thực trạng các nghiên cứu liên quan, các quy định (trong nước và quốc tế) về quản lý, cứu hộ động vật có vú ở biển Việt Nam. - Nội dung 2: Khảo sát, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nghề khai thác hải sản đến các loài động vật có vú ở biển Việt Nam. - Nội dung 3: Khảo sát, đánh giá tình trạng mắc cạn và cứu hộ các loài động vật có vú ở ven biển Việt Nam - Nội dung 4: Đề xuất các giải pháp bảo vệ và giảm thiểu ảnh hưởng từ các hoạt động khai thác đến các loài động vật có vú ở biển Việt Nam. - Nội dung 5: Xây dựng quy trình kỹ thuật cứu hộ các loài động vật có vú ở biển Việt Nam

 

Kết quả

- Báo cáo “Rà soát các văn bản, chính sách, quy định trong nước và quốc tế về quản lý các loài động vật có vú ở biển” - Báo cáo “Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nghề khai thác hải sản đến các loài động vật có vú ở biển Việt Nam” - Báo cáo “Đánh giá tình trạng mắc cạn và cứu hộ các loài động vật có vú ở biển Việt Nam” - Báo cáo “Đề xuất các giải pháp bảo vệ các loài động vật có vú ở biển Việt Nam” - Tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật cứu hộ các nhóm động vật có vú ở biển Việt Nam (bao gồm 03 quy trình cứu hộ nhóm cá heo, cá voi và dugong)

 

Ghi chú