Duration: 01/01/2021 - 01/12/2022

Contact: ThS. Phạm Thành Công; ptcong@rimf.org.vn

 

Content

1. Tên nhiệm vụ: TCVN: Ngư trường và nguồn lợi thủy sản - Loài/nhóm loài thương phẩm nghề khai thác hải sản 2. Tên Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Thành Công 3. Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu hải sản 4. Mục tiêu khoa học: Xây dựng TCVN: Ngư trường và nguồn lợi thủy sản -Loài/nhóm loài thương phẩm nghề khai thác hải sảnnhằm quy định thống nhất tên gọi loài/nhóm loài thương phẩm của nghề khai thác hải sản trên phạm vi toàn quốc. 5. Các nội dung chính của đề tài: - Hoạt động 1: Hội thảo khoa học lấy ý kiến góp ý hoàn thiện bộ công cụ phỏng vấn và kế hoạch, phương án triển khai dự án. - Hoạt động 2: Tổng hợp tài liệu thống kê số lượng loài/nhóm loài thương phẩm của nghề khai thác hải sản. - Hoạt động 3: Tổng hợp tài liệu làm căn cứ mã hóa tên gọi và các quy định của pháp luật về kích thước khai thác, thương mại các loài thương phẩm của nghề khai thác hải sản. - Hoạt động 4: Phân tích, tổng hợp, chuẩn hóa và mã hóa tên gọi loài/nhóm loài thương phẩm của nghề khai thác hải sản. - Hoạt động 5: Khảo sát thực địa, khảo nghiệm dự thảo danh mục chuẩn hóa tên gọi và hình ảnh loài/nhóm loài thương phẩm của nghề khai thác hải sản. Khảo sát tiến hành trên 14 tỉnh/thành phố ven biển. - Hoạt động 6: Xây dựng thuyết minh dự thảo và dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: Ngư trường và nguồn lợi - Loài/nhóm loài thương phẩm của nghề khai thác hải sản. - Hoạt động 7: Xin ý kiến, hội thảo 6. Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022 Cấp quản lý đề tài:Tổng cục thủy sản 7. Tổng kinh phí thực hiện: 240.000.000 đồng 8. Các sản phẩm chính của đề tài: TCVN: Ngư trường vànguồn lợi thủy sản - Loài/nhóm loài thương phẩm nghề khai thác hải sản

 

Output

 

Note