Duration: 01/01/2020 - 31/12/2020

Contact: ThS. Trần Quang Thư; tqthu@rimf.org.vn

 

Content

- Thu thập, tổng hợp tài liệu liên quan đến hướng dẫn, quy định quan trắc phân tích môi trường biển - Hệ thống hóa, xây dựng tài liệu hướng dẫn quan trắc phân tích môi trường biển: + Xây dựng bộ biểu (form) quan trắc hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm + Xây dựng Quy trình thu và bảo mẫu thủy lý, thủy hóa, trầm tích, thủy sinh vật và sinh vật đáy + Xây dựng Quy trình phân tích các thông số môi trường biển Sản phẩm: Báo cáo tổng kết kết quả Xây dựng tài liệu hướng dẫn quan trắc phân tích môi trường biển

 

Output

 

Note