Thời gian/Schedule: 01/11/2019 - 01/10/2021
Liên hệ/Contact: Đỗ Mạnh Dũng. Email: domanhdung88@gmail.com

Nội dung:
1. Tên đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi kết hợp cá hói (Scatophagus argus), tôm sú (Pennaeus monodon) và cua biển (Scylla serrata) tại Hải Phòng”. 2. Mã số: ĐT.TS.2019.846 3. Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 11/2019 đến tháng 10/2021 4. Cấp quản lý đề tài: Thành phố Hải Phòng 5. Tổng kinh phí thực hiện: 1.301.295 nghìn đồng - Từ ngân sách sự nghiệp khoa học: 830.150 nghìn đồng - Từ nguồn tự có: 471.145 nghìn đồng 6. Chủ nhiệm đề tài: Họ và tên: Đỗ Mạnh Dũng 7. Cơ quan chủ trì đề tài: Trung tâm Phát triển Nghề cá vịnh Bắc Bộ - Viện Nghiên cứu Hải sản. 8. Mục tiêu khoa học 8.1. Mục tiêu chung: Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi kết hợp cá hói (Scatophagus argus), tôm sú (Pennaeus monodon) và cua biển (Scylla serrata) tại Hải Phòng. 8.2. Mục tiêu cụ thể: Xây dựng mô hình nuôi kết hợp cá hói (Scatophagus argus), tôm sú (Pennaeus monodon) và cua biển (Scylla serrata) tại Hải Phòng. 9. Các nội dung chính của đề tài 9.1. Nội dung 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu nuôi thương phẩm cá hói (Scatophagus argus), tôm sú (Pennaeus monodon) và cua biển (Scylla serrata) tại Hải Phòng. 9.2. Nội dung 2: Xây dựng quy trình nuôi kết hợp cá hói (Scatophagus argus), tôm sú (Pennaeus monodon) và cua biển (Scylla serrata) tại Hải Phòng 9.3. Nội dung 3: Xây dựng và thực nghiệm mô hình nuôi kết hợp cá hói (Scatophagus argus), tôm sú (Pennaeus monodon) và cua biển (Scylla serrata) tại Hải Phòng 10. Các sản phẩm chính của nhiệm vụ - Quy trình: Nuôi kết hợp cá hói (Scatophagus argus), tôm sú (Pennaeus monodon) và cua biển (Scylla serrata) tại Hải Phòng. - Mô hình: Nuôi kết hợp cá hói (Scatophagus argus), tôm sú (Pennaeus monodon) và cua biển (Scylla serrata) tại Hải Phòng.