Duration: 01/01/2020 - 01/12/2022

Contact: ThS. Lại Duy Phương; ldphuong@rimf.org.vn

 

Content

1. Tên dự án: Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống nhân tạo bào ngư vành tai (Haliotis asinina). 2. Chủ nhiệm dự án: ThS Lại Duy Phương 3. Thời gian thực hiện: 36 tháng (Từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2022) 4. Mục tiêu dự án: • Mục tiêu chung: Hoàn thiện được quy trình, công nghệ sản xuất nhân tạo giống bào ngư vành tai (Haliotis asinina Linnaeus, 1758), góp phần phục vụ sản xuất nuôi biển và bảo vệ nguồn lợi hải sản. • Mục tiêu cụ thể: - Hoàn thiện được quy trình công nghệ sản xuất giống bào ngư vành tai. - Quy trình được áp dụng tại 3 cơ sở sản xuất giống bào ngư vành tai với quy mô 0,5 triệu con giống/cơ sở/năm. - Sản xuất được ≥ 1,5 triệu con giống sạch bệnh, kích thước đạt ≥ 3mm. - Xây dựng được tiêu chuẩn cơ sở về giống bào ngư vành tai. - Đào tạo được 34 kỹ thuật viên cho > 20 cơ sở sản xuất giống. 5. Nội dung thực hiện: - Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống bào ngư vành tai. - Đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ cho 4 kỹ thuật viện tại các đơn vị xây dựng mô hình và 30 kỹ thuật viện ở các cơ sở sản xuất giống. - Xây dựng mô hình sản xuất giống bào ngư vành tai tại 03 cơ sở sản xuất (quy mô 0,5 triệu con giống/cơ sở/năm). 6. Kinh phí thực hiện: Ngân sách Nhà nước: 3.500 triệu đồng

 

Output

 

Note