Thông tin chung

Tác giả/Author: Hoàng Minh Tùng
Ngày phát hành/Issued date: 28/12/2017
Đơn vị phát hành/Issued by: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung


TÓM TẮT

                 Tuổi và sinh trưởng của cá mối hoa Trachinocephalus myops (Forster, 1801) ở vùng biển Bình Định và lân cận được phân tích dựa vào số liệu tần suất chiều dài được thu thập hàng tháng trong năm 2015 tại cảng cá Quy Nhơn, Bình Định. Mẫu đo chiều dài của cá mối hoa được thu thập ngẫu nhiên từ sản lượng khai thác của các đội tàu lưới kéo đáy.Trong năm 2015 đã thu thập và phân tích tổng số 1764 cá thểvới chiều dài thân dao động trong khoảng 77 – 299mm. Chiều dài trung bình thu được của cá mối hoa là  152± 36,3mm và khối lượng trung bình là46,93 ± 36,02 g. Phương trình sinh trưởng von-Bertalanffy của cá mối hoa xác định từ tần suất chiều dài có dạng với hệ số sinh trưởng trung bình là . Tuổi cực đại của cá mối hoa đạt 7 tuổi, kích cỡ khai thác chủ yếu tập trung ở nhóm tuổi 0+ đến tuổi 1+.

Từ Khóa: Vùng biển Bình Định, cá mối hoa, tuổi và sinh trưởng, Trachinocephalus myops, von-Bertalanffy

 ABSTRACT

                Age and growth of Blunt-nose lizardfish Trachinocephalus myops (Forster, 1801) in Binh Dinh and adjuntion waters was analysed usinglength frequency data collected monthlyin 2015. The randomly sampling procedure was monthly and randomly collected from the catches at key fishing ports in Quy Nhon (Binh Dinh province). There was total 1760 blunt-nose lizardfish had been collected. Result showed that the fork length of blunt-nose lizardfish varied from 77 to 299mm, with the average length at catch is 152± 36,3mm and the average weigth at catch is 46,93 ± 36,02 g. The Von-Bertalanffy growth function  analysed from length frequency data is expressed as  with the average growth parameter is . The maximum age of Blunt-nose lizardfish is 7 years old, size-at-catch primarily caugh between the age group 0+ and 1+.

Keywords: Binh Dinh waters, blunt-nose lizardfish, age and growth, Trachinocephalus myops, von - Bertalanffy


Xem/download