General Information

Author: Cao Văn Hùng, Nguyễn Phước Triệu, Trần Bảo Chương, Phạm Xuân Thái
Issued date: 31/12/2021
Issued by: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Content


TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện tại vùng biển tỉnh Bến Tre từ tháng 11/2020 đến tháng 6/2021 nhằm xác định đa dạng thành phần loài và phân bố nguồn lợi hải sản ở vùng biển Bến Tre. Phương pháp diện tích được sử dụng để đánh giá phân bố nguồn lợi thủy sản ở vùng biển này. Kết quả 2 chuyến điều tra nguồn lợi hải sản bằng lưới kéo tầng đáy ở vùng biển BếnTre đã xác định được 276 loài thuộc 180 giống, 88 họ. Mùa gió Tây Nam bắt gặp 169 loài và mùa gió Đông Bắc là 220 loài. Nhóm cá đáy chiếm ưu thế trong cấu trúc thành phần loài bắt gặp (142 loài), tiếp đến là nhóm giáp xác (61 loài). Tôm choán (Parapenaeopsis hardwickii) chiếm ưu thế ở vùng biển ven bờ, chiếm 11,4% vào mùa gió Đông Bắc và 9,3% ở mùa gió Tây Nam. Ở vùng lộng, cá bò gai (Paramonacanthus japonicus) chiếm ưu thế trong sản lượng với 21,9% ở mùa gió Đông Bắc và 13,8% ở mùa gió Tây Nam. Năng suất khai thác trung bình (CPUE) ở mùa gió Đông Bắc là 32,0±23,3 kg/giờ và mùa gió Tây Nam là 18,4±23,3 kg/giờ. Mật độ phân bố trung bình (CPUA) nguồn lợi hải sản ở vùng biển Bến Tre là 714±709 kg/km2, ở vùng biển ven bờ là 1.072±821 kg/km2 và ở vùng lộng là 535±577 kg/km2. Mùa gió Đông Bắc trung bình 931±632 kg/km2 và mùa gió Tây Nam là 497±495 kg/km2.

Từ khóa: Nguồn lợi hải sản, Bến Tre, thành phần loài, CPUE, CPUA

ABTRACT

The study was carried out in the coastal ares of Ben Tre province from 11/2020 to 6/2021 in order to determine the diversity of species composition and distribution of marine fisheries resources. The swept-area method was use to assess the distribution of marine fisheries resources in this sea. The results of two fisheries resources surveys by using trawling in the coastal areas of  Ben Tre province  276 species belonging to 180 genera and 88 families had been identified. There are 169 species caught in the Southwest monsoon and 220 species in the Northeast monsoon. The demersal fish dominated in the species composition (142 species), followed by the crustacean group (61 species). Spear shrimp (Parapenaeopsis hardwickii) predominates in the coastal areas, accounting for 11.4% in the Northeast monsoon and 9.3% in the Southwest monsoon. In the inshore, hairfinned leatherjacket (Paramonacanthus japonicus) dominated with 21.9% in Northeast monsoon and 13.8% in Southwest monsoon. The everage of catch per unit effort (CPUE) in the Northeast monsoon is 32.0±23.3 kg/h and in the Southwest monsoon is 18.4±23.3 kg/h. The average catch per unit area (CPUA) is 714±709 kg/km2, in the coastal waters it is 1,072±821 kg/km2 and in the inshore waters is 535±577 kg/km2. The average CPUA in Northeast monsoon is 931±632 kg/km2 and in the Southwest monsoon is 497±495 kg/km2.

Keyworld: fisheries resources, Ben Tre, species composition, CPUE, CPUA.


Download