General Information

Author: Vũ Việt Hà và Trần Văn Cường
Issued date: 19/11/2020
Issued by: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Content


Tóm tắt

Nghề khai thác ghẹ xanh ở Kiên Giang là nghề cá quy mô nhỏ nhưng đóng vai trò quan trọng đối với sinh kế của cộng đồng ngư dân ven biển trên địa bàn tỉnh. Quản lý nghề khai thác ghẹ xanh gặp khó khăn do hầu hết thông tin khoa học về đối tượng này như đặc điểm sinh học, sinh thái học và hoạt động khai thác chưa được nghiên cứu, đánh giá. Kế hoạch quản lý và chiến lược khai thác nghề ghẹ chưa được xây dựng và thiết lập trong thực tiễn nên hoạt động khai thác ghẹ xanh diễn ra tự phát, là nguyên nhân dẫn đến khai thác quá mức và suy giảm nguồn lợi. Trước thực trạng đó, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cùng với các bên liên quan đã xây dựng kế hoạch quản lý nghề ghẹ xanh nhằm từng bước cải thiện những thiếu hụt thông tin phục vụ công tác quản lý. Từ năm 2013, mạng lưới công tác viên thu thập dữ liệu được thiết lập và hoạt động hiệu quả. Các hoạt động nghiên cứu ưu tiên được xác định và triển khai thực hiện đã cung cấp thông tin khá toàn diện về đặc điểm sinh học sinh trưởng, sinh sản, biến động nguồn lợi của loài ghẹ xanh ở vùng biển Kiên Giang. Sản lượng, cường lực khai thác và rủi ro sinh thái của nghề khai thác ghẹ xanh đến đối tượng khai thác chính và các loài khai thác không chủ ý cũng đã được xác định góp phần từng bước cung cấp thông tin khoa học cho công tác bảo vệ nguồn lợi và quản lý hiệu quả hoạt động khai thác ghẹ xanh trên địa bàn tỉnh.

Từ khóa: nghề khai thác ghẹ xanh, Kiên Giang, trữ lượng, sản lượng, cường lực khai thác

Abstract:

Blue swimming crab (BSC) fishery in Kien Giang province is small scale but plays an important role in the livelihood of the local fisheries community. Management of BSC fishery challenged difficulties due to the knowledge gaps supporting the management process as stock status, crabbing activities, total removed catch, fishing effort and the risks of fisheries to fishery resources and ecosystem. BSC fishery management plan and harvest strategy have not been developed and implemented yet, causing the overfishing and deplete the stock. Thus, the People Community of Kien Giang province and stakeholders do agree to develop an action plan for the BSC fishery with aims to improve scientific information supporting the effective fisheries management. Since 2013, a network for the fisheries data collection has been established and priority activities implemented effectively provided comprehensive data for stock assessment and other related studies. The gaps in the biology and stock of BSC, the crabbing activities and its impact on target stock, bycatch species and ecosystem are stepping fulfilment, providing valuable information for BSC fishery management in Kien Giang.

 Keywords: blue swimming crab fishery, Kien Giang, stock, catch, fishing effort


Download