General Information

Author: Nguyễn Văn Hải, Vũ Việt Hà, Nguyễn Khắc Bát, Nguyễn Viết Nghĩa
Issued date: 16/11/2020
Issued by: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Content


Tóm tắt:

Trong giai đoạn 2016-2020, nhiều chương trình điều tra, nghiên cứu đa dạng sinh học và nguồn lợi hải sản đã được thực hiện ở vùng biển Tây Nam Bộ. Các nhóm nguồn lợi hải sản như nhóm cá nổi nhỏ, hải sản đáy, tôm, cua ghẹ đều đã được điều tra bằng phương pháp thủy âm, lưới kéo đáy cá, lưới kéo đáy tôm và lồng bẫy. Kết quả điều tra đã bắt gặp 675 loài thuộc 339 giống của 151 họ hải sản ở vùng biển Tây Nam Bộ. Phân bố năng suất khai thác có xu hướng tăng dần từ vùng bờ ra vùng khơi. Mật độ nguồn lợi hải sản trung bình toàn vùng ước đạt 0,80 tấn/km2 vào mùa gió Đông Bắc và 0,48 tấn/km2 vào mùa gió Tây Nam. Mật độ nguồn lợi đã có sự suy giảm nghiêm trọng so với giai đoạn 2011-2015, đặc biệt là vùng nước ven bờ, có độ sâu nhỏ hơn 20m. Mật độ hải sản vùng nước ven bờ đã suy giảm khoảng 27% vào mùa gió Đông Bắc và 55% vào mùa gió Tây Nam so với giai đoạn 2011-2015.

Từ khóa: nguồn lợi, Tây Nam Bộ, phân bố, mật độ

Abstract:

In periods from 2016 to 2020, there have been many research programs on biodiversity and fishery resources in the Southwest sea. The surveyed fisheries resource groups include as follows: small pelagic fishes, demersal fisheries, shrimps and crabs. A total of 675 species belongings 339 genera of 151 families is identified. The catch per unit of effort increased gradually from the coastal to the pelagic zone. Average fishes density is estimated at 0.8 tons/km2 in Northeast season and 0.48 tons/km2 in Southwest season. Fishes resources highly decreased in the coastal sea.                  

Keywords: Marine resources, Southwestern Sea, distribution, density.


Download