Thông tin chung

Tác giả/Author: Nguyễn Phước Triệu
Ngày phát hành/Issued date: 01/01/0001
Đơn vị phát hành/Issued by: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung


TÓM TẮT

Đặc điểm sinh học của cá đổng Furco (Nemipterus furcosus - Valenciennes, 1830) ở vùng biển Đông Nam Bộ được phân tích dựa vào nguồn số liệu của 26 chuyến thu mẫu sinh học nghề cá của dự án I.9 (từ 10/2016 đến 12/2018). Kết quả cho thấy: Cá đổng Furco trong nghiên cứu này sinh sản chủ yếu từ tháng 2 đến tháng 5 với chiều dài sinh sản lần đầu (Lm50) là 140 mm đối với cá cái và 138 mm đối với cá đực, thời điểm duy nhất bổ sung quần đàn là tháng 8 hàng năm. Nhóm chiều dài khai thác chiếm ưu thế là 140-190 mm. Các tham số sinh trưởng được xác định là L = 26,25 cm, K = 0,98/năm, hệ số tăng trưởng = 2,83. Hệ số chết tổng số Z=2,73/năm, hệ số chết tự nhiên M =1,89/năm và hệ số chết do khai thác F=0,84/năm. Hệ số khai thác E=0,31.

Từ khóa: Sinh sản, sinh trưởng, sinh học, Nemipterus furcosus

ABSTRACTS

The biological characteristics of the Fork-tailed threadfin bream (Nemipterus furcosus, Valenciennes, 1830) in the SouthEast Seawater were analyzed based on data from 26 fisheries biological sampling trips of I.9 Project (from 10/2016 to 12/2018). The results showed that: Fork-tailed threadfin bream in this study spawned mainly from February to May with the length at first maturity (Lm50) of 140 mm for females and 138 mm for males, recruiting to stock once a year at August only. The dominant  exploitation length is 140-190 mm. The growth parameters are determined as L∞ = 26.25 cm, K = 0.98/year and growth coefficient = 2.83. Total mortality Z = 2.73/year, natural mortality M = 1.89/year and exploitation mortality F = 0.84/year. Exploitation coefficient E = 0.31.

Keyword: Biological, growth, maturity, Nemipterus furcosus.


Xem/download