Thông tin chung

Tác giả/Author: Nguyễn Xuân Toản
Ngày phát hành/Issued date: 01/01/0001
Đơn vị phát hành/Issued by: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung


TÓM TẮT

Kết quả  sinh sản cá bớp (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) tại đảo Hòn Chuối của tỉnh Cà Mau được thực hiện từ tháng 8/2017 đến 05/ 2018. Trong thời gian thử nghiệm đã thực hiện 2 lần kích thích sinh sản bằng hormne HCG kết hợp với LRHa cho tỷ lệ rụng trứng của cá cái là 100%. Tuy nhiên, tỷ lệ thụ tinh dao động từ 72,4 đến 75,2% và tỷ lệ nở từ 71,0 đến 77,5%. Kết quả ương cá bớp đến 20 ngày tuổi tỷ lệ sống  đạt từ 30 – 35,7%. Tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá ương đến 40 ngày tuổi dao động trong khoảng 3-5%, kích thước đạt trung bình cao nhất 66,65 ± 5,24 mm , giai đoạn từ  40 đến 60 ngày tuổi tỷ lệ sống đạt 60-70%, và tăng trưởng trung bình đạt 102,54 ± 9,98 mm. Tỷ lệ dị hình dao động trong khoảng từ 10,5 đến 14,4%.

Từ khóa: Cá bớp (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766), kích thích sinh sản, tỷ nệ thụ tinh, tỷ lệ nở, tỷ lệ sống, tăng trưởng, đảo Hòn Chuối.

ABSTRACT

The results of breeding and rearing (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766) in Hon Chuoi island of Ca Mau province were conduted  from August 2017 to May  2018. There were two times to induce cobia  spawning by using the same doses of  HCG combination with LRHa, the results  gave 100% in spawning rates. However, The study showed the rate of fertilized egg 72,4 to 75.2%  and the hatching rate was from 71,0 to 77.5%. The results of the survival rate, stage 1 to 20  day- fingerling was 30 – 35,7%, The survival rate of fingelings at 40 reared- day was from 3 - 5%, showed the highest average growth rate in body length was 66.65 ± 5.24 mm. and stage  40 to 60 day- fingerling  was  60 - 70%, and the growth reached 102.54 ± 9.98mm in body length. The data showed rate of deformities was 10,5% to 14,4%. 

Keywords: Cobia (Rachycentron canadum Linnaeus, 1766), induce spawning, fertilization rate, hatching rate, survival rate, growth, Hon Chuoi island.

 


Xem/download