Thông tin chung

Tác giả/Author: Lại Duy Phương
Ngày phát hành/Issued date: 28/12/2017
Đơn vị phát hành/Issued by: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung


TÓM TẮT

Bào ngư chín lỗ là loài hải sản có giá trị kinh tế cao, là đối tượng có tiềm năng cho nghề nuôi biển, hải đảo. Để phát triển nghề nuôi đối tượng này, việc nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật trong thực tiễn sản xuất là cần thiết. Với lý do đó, từ năm 2012-2015 công nghệ sản xuất giống bào ngư chín lỗ đã được triển khai nghiên cứu hoàn thiện. Sự thành công về tiến bộ kỹ thuật đã cho tỷ lệ sống đàn bào ngư bố mẹ nuôi vỗ đạt >95%, tỷ lệ thành thục đạt 63,33%. Kết quả kích thích sinh sản bằng phương pháp phơi khô tạo dòng chảy mạnh thu được tỷ lệ bào ngư đẻ là 64,94% (ở con cái) và 73,19% (ở con đực). Qua 12 đợt cho đẻ thu được 3.675.457 trứng, tỷ lệ nở đạt 91,07%; ương nuôi đến giai đoạn bám Spat thu được 436.820 ấu trùng, đạt tỷ lệ sống 13,05%. Sau 65 ngày chuyển giai đoạn bào ngư giống cấp I thu được 255.972 cá thể với kích thước 1,91 ± 0,55mm, đạt tỷ lệ sống 58,6%, chuyển giai đoạn con giống cấp II đạt 201.962 cá thể, kích thước trung bình đạt ≥ 4,0mm. Thành công trên đã tạo được đối tượng nuôi mới nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng diện tích mặt nước ven biển và hải đảo, góp phần đa dạng hóa đối tượng nuôi biển, cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập cho cộng đồng cư dân hải đảo.

Từ khóa: Bào ngư chín lỗ, Haliotis diversicolor, sinh sản nhân tạo bào ngư.

Summary

Many-colored abalone (Haliotis diversicolor) which facilitates economic benefit is a potential species for marine growth-out systems. Research in artificial seed production and applying this technique to mass production is necessary to develop abalone culture in Vietnam. Since 2012, the rearing abalone system has been completed. The success in technology improvement resulted in a high survival rate of abalone’s brood-stock (>95%), the maturation rate was 63.33%. By using stimulative method as exposing abalone to the sun and then added to strong currents in breeding tanks, the brood-stock of abalone could mature well with the spawning rate of  64.94% and 73.19% for female and male, respectively. After 12 spawning times, we collected 3,675,475 eggs with the hatching rate of 91.07%. At Spat stage, 436,820 larvae were collected with the survival rate of 13.05%. After 65 days, these larvae transferred into juvenile stage (255,972 individual) with the average shell’s length ranging 1.91±0.55 mm, survival rate of 7.65%. 201,962 individuals transferred into the next stage with the average shell’s length >4mm. The success in raising abalone in Bach Long Vi Island demonstrates that this potential species will become a new farmed species in the coastal areas in order to conserve biodiversity and enhance livelihoods for the coastal communities.

Key words: Abalone, Haliotis diversicolor, reproduction.


Xem/download