Thông tin chung

Tác giả/Author: Nguyễn Văn Hải
Ngày phát hành/Issued date: 11/11/2019
Đơn vị phát hành/Issued by: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung


TÓM TẮT

            Trong thời gian từ năm 2014-2017, Viện Nghiên cứu Hải sản đã tiến hành điều tra thu thập số liệu sản lượng và cường lực của các nghề khai thác hải sản ở vùng Tây Nam Bộ. Phương pháp điều tra mẫu theo không gian và thời gian được áp dụng để thu thập thông tin về cường lực và sản lượng của các đội tàu. Kết quả điều tra cho thấy tổng cường lực và sản lượng khai thác trong 1 năm (từ tháng 7/2016-6/2017) ở vùng Tây Nam Bộ ước đạt lần lượt là 1,53 triệu ngày tàu và 501 ngàn tấn hải sản, bao gồm nhóm cá, chân đầu, tôm, cua ghẹ, ốc... Cơ cấu sản lượng khai thác có sự khác biệt lớn giữa nghề lưới kéo và các nghề khác. Nghề lưới kéo chiếm tới hơn 76% tổng sản lượng toàn vùng, trong đó nghề lưới kéo đôi chiếm khoảng 71% và nghề lưới kéo đơn chiếm khoảng 5%. Nghề lưới vây chiếm khoảng 18% tổng sản lượng, trong khi các nghề còn lại chỉ chiếm khoảng 6%. Tổng sản lượng khai thác năm 2017 giảm khoảng 28% và 7% so với năm 2015 và 2016. Trong giai đoạn từ 2014-2017, cường lực khai thác tuy có sự biến động tăng giảm nhưng sản lượng khai thác giảm dần theo các năm, điều này cho thấy hoạt động khai thác ở vùng biển Tây Nam Bộ đã vượt qua giới hạn ổn định

   Từ khóa: cường lực, đội tàu, hệ số hoạt động, sản lượng, Tây Nam Bộ.

ABSTRACT

In periods from 2014 to 2017, The Research Institute for Marine Fisheries collected data on yield and fishing effort in the Southwest sea of Vietnam. Total catch and fishing effort were calculated according to Stamatopoulus Constantine’s method. The results indicated total catch and fishing effort from 7/2016 to 6/2017 was estimated about 501 thousand tons and 1.53 milion boat days respectively. The trawls fishery has the lagest catch, acounting for about 76% of the total catch. Next the purse seine makes up about 18% of total catch and other make up about 6%. The total catch in 2017 decreased by about 28% and 7% compared to 2015 and 2016 respectively.

Key words: Fishing effort, fleet boat, boat activity coefficient, yield, Southwest.


Xem/download