General Information

Author: Đỗ Văn Thành, Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Ngọc Sửa, Phạm Thị Hiền
Issued date: 11/10/2020
Issued by: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Content


Tóm tắt:

Việc ứng dụng hệ thống tời thủy lực đã giúp các tàu lưới chụp khai thác hải sản xa bờ tỉnh Nghệ An nâng cao được hiệu quả sản xuất. Chi phí trung bình chuyến biển của tàu thử nghiệm (tàu sử dụng hệ thống tời thủy lực) cao hơn tàu đối chứng (tàu sử dụng tời cơ ma sát truyền thống) khoảng 32 triệu đồng/chuyến, lợi nhuận chuyến biển cao hơn khoảng 42,5 triệu đồng/chuyến, năng suất lao động tính theo sản lượng và lợi nhuận chuyến biển lần lượt cao hơn khoảng 1,6 tấn/người/chuyến và 2,2 lần. Tàu sử dụng tời thủy lực đã giảm được 04 lao động trên tàu, rút ngắn được thời gian thu, thả lưới, đảm bảo an toàn hơn và giảm được sức lao động, tiết kiệm được khoảng 2 triệu đồng/tháng tiền đầu tư trang bị hệ thống dây giềng so với tàu sử dụng tời cơ ma sát. Thời gian thu hồi vốn đầu tư hệ thống tời thủy lực là khoảng 8,8 ÷ 9,6 tháng.

Từ khóa: Hệ thống tời thủy lực, nghề lưới chụp, hiệu quả sản xuất.

Abstract:

The application of hydraulic winch system has helped to improve production efficiency the stick held falling net fishery in Nghe An province. The average cost of the test vessel (using hydraulic winch system) was higher than the control vessel (without hydraulic winch system) about 32 million VND/trip, the profit was higher than about 42.5 million VND per trip, the labor productivity by output and profit was about 1.6 tons/person/trip and 2.2 times higher, respectively. The vessel using hydraulic winch system has reduced the four workers on vessel, reduced the time of collecting and dropping the net, ensured more safety and reduced labor force, saved about 2 million/month to buy main ropes compared to control vessels. The return of investment capital for hydraulic winch system is about 8.8 ÷ 9.6 months.

Keywords: The hydraulic winch system, stick held falling net fishery, production efficiency.


Download