Thông tin chung

Tác giả/Author: Đàm Tuấn Anh
Ngày phát hành/Issued date: 22/11/2019
Đơn vị phát hành/Issued by: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung


TÓM TẮT

Rùa biển là nhóm một trong những đối tượng có vai trò rất quan trọng đối với hệ sinh thái biển. Tuy nhiên, quần thể các loài rùa biển đang bị đe dọa rất lớn từ các hoạt động khai thác không chủ ý, trong đó có nghề khai thác cá ngừ đại dương. Trong những năm qua, nhiều tổ chức quản lý nghề cá trên thế giới và ở Việt Nam đã có những nghiên cứu và đưa ra những giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý nhằm giảm thiểu khai thác không chủ ý đối với đối tượng này. Một số giải pháp kỹ thuật có thể kể đến như việc sử dụng lưỡi câu vòng thay cho lưỡi câu thường trong nghề câu vàng, sử dụng thiết bị thoát rùa biển đối với nghề lưới kéo… Bài viết này trình bày khái quát những quy định của Uỷ ban Nghề cá Trung Tây Thái Bình Dương (WCPFC) và Việt Nam trong công tác bảo tồn và quản lý rùa biển nhằm giảm thiểu những tác động không chủ ý của nghề khai thác cá ngừ.

Từ khóa: rùa biển, nghề khai thác cá ngừ, khai thác không chủ ý, bảo tồn, quản lý

Summary

Sea Turtles, which are considered to be one of the most common bycatch species, are threatened by Tuna fisheries, especially trawl, longline, purse seine, and gillnet. Food and Agriculture Organization of the United Nations(FAO) and Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) had some mitigation methods to decrease the sea turtle bycatch in Tuna Fisheries, such as modifying fishing behaviour: deeper setting, reducing soak time in longline,  and modification of fishing gear: using circle hooks and fish bait in longline, using turtle excluder device(TED) in trawl.etc. In this paper, we review the current state of some Conservation and Management Measures of WCPFC and Vietnam to mitigate and protect Sea turtle from Tuna fisheries. We also illustrate techniques and approaches to bycatch reduction in Vietnam's condition. They include information about how to change fishing gear and fishing methods to reduce bycatch fishing. Ways forward to reducing incidental capture research and management are also discussed.

Keywords: Sea turtle, Tuna fisheries, by-catch, conservation, management measures


Xem/download