Thông tin chung

Tác giả/Author: Nguyễn Phương Thảo
Ngày phát hành/Issued date: 01/01/0001
Đơn vị phát hành/Issued by: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung


TÓM TẮT

Nghiên cứu về ảnh hưởng của thức ăn và hormone với liều lượng khác nhau lên sinh sản cá mao ếch Allenbatrachus grunniens (Linnaeus, 1758) được thực hiện từ tháng 9/2014 đến tháng 10/2015 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng. Thí nghiệm về ảnh hưởng của thức ăn đến nuôi vỗ cá bố mẹ gồm có 4 nghiệm thức. Thí nghiệm về hormone kích thích sinh sản nhân tạo cá mao ếch gồm có 9 nghiệm thức, được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với các loại và nồng độ kích dục tố khác nhau và được lặp lại 3 lần. Kết quả nghiên cứu cho thấy: sử dụng thức ăn 50% giáp xác và 50% cá tươi cho tỷ lệ cá bố mẹ thành thục cao nhất là cá cái 88% và cá đực 67,76%; kích dục tố LRHa kết hợp với DOM và HCG (liều lượng 50µg LRHa + 5mg DOM +1000UI HCG )/ kg cá cái để kích thích sinh sản cá mao ếch có hiệu quả hơn so với các nghiệm thức còn lại như tỷ lệ cá đẻ 78,2%, sức sinh sản tương đối 1.018 trứng/kg cá cái, tỷ lệ thụ tinh khô 76,1%. Nghiên cứu cung cấp những tiền đề quan trọng cho việc sinh sản nhân tạo loài cá này.

Từ khóa: Allenbatrachus grunniens, cá mao ếch, hormone, kích thích sinh sản, nuôi vỗ.

ABSTRACT:

Study on the effects of different food types and doses of hormone on breeding of grunting toadfish Allenbatrachus grunniens (Linnaeus, 1758) was conducted from September 2014 to October 2015 in Ba Ria - Vung Tau province. Experiment on the effects of different food types on growout broodstock spawning includes 4 treatments. Experiments were conducted using completely randomized design method with different types and concentrations of hormones to induce artificially spawning of grunting toadfish includes 9 treatments, three replicates were applied in each treatment. Results showed that in growout broodstock we should use 50% crustacea and 50% fresh fish with spawning peformance rate as female 88% and male 67,76%. And using combination of LRHa with DOM and HCG dosing is (50µg LRHa + 5mg DOM +1000UI HCG) / kg female fish in order to grunting toadfish of reproduction as spawning rate 78,2%, fecundity 1.018 eggs/kg of fish, fertilization rate dry 76,1%. This study provides the basic premises for reproducting of this species.

Keywords: allenbatrachus grunniens, grunting toadfish, hormone, spawning, growout.


Xem/download