Thông tin chung

Tác giả/Author: Cao Văn Hùng
Ngày phát hành/Issued date: 28/12/2017
Đơn vị phát hành/Issued by: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung


TÓM TẮT

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn (15 ‰, 20 ‰, 25 ‰, 30 ‰), thức ăn (tép moi, thức ăn tổng hợp, copepode, artemia sinh khối, cá tạp và tôm) và mật độ (1 con/L , 3 con/L , 5 con/L) đến tăng trưởng và tỷ lệ sống cá mao ếch (allenbatrachus grunniens (Linnaeus, 1758)) ương nuôi giai đoạn cá hương lên cá giống được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2016 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Cá mao ếch thí nghiệm có chiều dài ban đầu là 19,3 ± 1,04 mm/con và  khối lượng là 0,520 ± 0,010 g/con. Kết quả nghiên cứu cho thấy: sau 60 ngày ương từ cá hương, cá ở nghiệm thức nước có độ mặn 25 ‰ cho tăng trưởng tốt nhất với chiều dài trung bình cá giống đạt 29,1 ± 1,66 mm/con và khối lượng đạt 2,058  ± 0,029 g/con. Kết quả thí nghiệm thức ăn cho thấy, cá mao ếch ăn artemia sinh khối giàu hóa DHA hoặc artemia sinh khối kết hợp với thức ăn tươi sống (cá, tôm băm nhỏ) đạt tốc độ tăng trưởng (1,62 %/ngày) và tỷ lệ sống cao nhất (66,3 %); mật độ nuôi thích hợp từ 1-5 con/L cho tỷ lệ sống trung bình đạt 57,8 ± 5,1%. Kết quả nghiên cứu cung cấp những thông tin cơ bản làm tiền đề cho việc ương nuôi nhân tạo loài cá này.

Từ khóa: Cá mao ếch (Allenbatrachus grunniens), độ mặn, mật độ, tăng trưởng, tỷ lệ sống.

Abstract:

Research on effects of salinity (15 ppm, 20 ppm, 25 ppm, 30 ppm),  diets (Acetes sp., industrial feed, copepode, artemia, chopped fish and shrimp) and stocking densities (1 individual/liter, 3 individual/liter, 5 individual/liter) on the growth and survival rate of grunting toadfish (allenbatrachus grunniens Linnaeus, 1758) cultured from juvenile to fingerlings stage was conducted from March to September 2016 in Ba Ria - Vung Tau province. Gruntting toadfish in juvenile stage with average initial body length of 19,3 ± 1,04 mm/individual and average body weight of 0,520  ± 0,010 g/individual. The results showed that after 60 days, grunning toadfish from the salinity of  25ppm had the best growth with average body length of 29,1 ± 1,66 mm/ individual and average body weight of 2,058 ± 0,029 g/individual. Gruntting toadfish fed with DHA enriched Artemia or combined with fresh food (chopped fish and shrimp) achieved the highest growth (1,62 %/day) and survival rate (66,3 %); appropriate stocking density 1 - 5 individual/liter with the survival rates of 57,8 ± 5,1%. These results provide the basic parameters to rear this species at artificial environment.

Key words: Gruntting toadfish (Allenbatrachus grunniens), salinity, diet, stocking densities, growth, survival rate.


Xem/download