Thông tin chung

Tác giả/Author: Nguyễn Viết Nghĩa
Ngày phát hành/Issued date: 01/01/0001
Đơn vị phát hành/Issued by: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung


Tóm tắt

   Bài báo này sử dụng số liệu điều tra nghề cá của dự án “Điều tra tổng thể hiện trạng và biến động nguồn lợi hải sản biển Việt Nam”, giai đoạn 2011-2018 để tiến hành đánh giá rủi ro sinh thái của nghề chụp khai thác cá nổi nhỏ ở vùng biển vịnh Bắc Bộ. Các rủi ro sinh thái được đánh giá ở các cấp độ khác nhau, gồm: xác định các rủi ro; đánh giá rủi ro ở cấp độ 1 (SICA- Scale, Intensity and Consequence Analysis); đánh giá rủi do ở cấp độ 2 (PSA- Productivity Susceptibility Analysis). Nghề chụp có mức độ rủi ro sinh thái thấp đối với các nhóm yếu sinh thái môi trường và quần xã sinh vật ở vịnh Bắc Bộ. Đối với nghề chụp, trong tổng số 157 loài đánh giá có 5 loài ở mức rủi ro sinh thái cao, gồm: 2 loài mực ống thuộc nhóm khai thác chính (Loligo chinensisL. duvauceli) và 3 loài mực ống thuộc các nhóm khai thác phụ hoặc không chủ ý (Loligo beka, L. edulisLoliolus noctiluca); 13 loài ở mức độ rủi ro sinh thái trung bình (7 loài thứ cấp và 6 loài nguy cấp).

Từ khóa: Đánh giá rủi ro sinh thái; Nghề chụp; Cá nổi nhỏ.

Astract

This paper presents the Ecological Risk Asessessments for the Effects of Fishing for stick-held falling net fisheries in the Tonkin Gulf, based on the data and information collected during period from 2011 to 2018. The study used the ‘hierarchical approach’ to examise the risks of ecological components, including: target species; by-catch species; threatened, endangered and protected species; habitat; and community at both level 1 and level 2 using SICA and PSA analysis. For SICA analysis of stick-held falling net fisheries in the Tonkin Gulf, high risks were found on target species, by-catch species and TEP species, while low/medium risks on the habitat and community. At the level 2 PSA analysis, five species were encountered the high risk, including 2 target species (Loligo chinensis; L. duvauceli) and 3 by-catch species (Loligo beka; L. edulis; Loliolus noctiluca). There were 13 species at medium risk level, including 7 by-ctach species and 6 TEP species.

 Key words: Ecological Risk Asessessments for the Effects of Fishing; stick-held falling net.


Xem/download