Thông tin chung

Tác giả/Author: Hoàng Ngọc Sơn
Ngày phát hành/Issued date: 28/12/2017
Đơn vị phát hành/Issued by: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung


TÓM TẮT

Đặc điểm sinh học sinh sản của cá mối thường (Saurida tumbil Bloch, 1795) được phân tích dựa trên số liệu sinh học nghề cá do dự án “Điều tra liên hợp Việt Trung đánh giá nguồn lợi hải sản trong vùng đánh cá chung vịnh Bắc Bộ” và dự án “Điều tra tổng thể hiện trạng và biến động nguồn lợi hải sản biển Việt Nam” giai đoạn 2015-2016. Hàng tháng, mẫu sinh học được thu thập ngẫu nhiên từ sản lượng khai thác của các đội tàu kéo đáy tại các cảng cá trọng điểm thuộc các tỉnh Hải Phòng, Thanh Hóa.Trong giai đoạn 2015 – 2016, đã thu thập và phân tích tổng số 6.683 cá thể cá mối thường. Kết quả nghiên cứu cho thấy chiều dài cá bắt gặp trong sản lượng khai thác dao động trong khoảng từ 76 - 305mm. Kích cỡ thường gặp là 161 – 198mm.Cá mối thường là loài sinh trưởng bất đẳng (b>3). Tăng trưởng về khối lượng lớn hơn tăng trưởng về chiều dài.Phương trình tương quan chiều dài và khối lượng của loài cái này có dạng ; Giới đực ; Giới cái ; cá con .Mùa sinh sản của cá mối thường diễn ra quanh năm, mạnh nhất vào tháng 5 và 8.Chiều dài lần đầu sinh sản là 198,01mm đối với cá cái và 160,026mm đối với cá đực. Tỉ lệ đực cái trong quần đàn là 1:1,53. Vào mùa sinh sản, tỉ lệ đực cái là 1:1,13.

Từ khóa: Saurida tumbil, cá mối thường, vịnh Bắc Bộ,tần suất chiều dài, mùa sinh sản.

Summary 

          Biological characteristics of the Greaterlizardfish(Saurida tumbil Bloch, 1795)were analyzedusing data collected by Vietnam - China Cooperation Survey Project for the Marine Fisheries Resources Assessment in the Common Fishing Zone in the Gulf of Tonkin” and “Comprehensive Survey of the Status and Variations of Marine Fisheries Resources in Vietnam” in 2015-2016 period. Biological samples were monthly and randomly collected from the catches of trawl fishery in key fishing ports from Hai Phong and Thanh Hoa provice. There were a total of 6.683 individuals lizard fish collected in period 2015 – 2016. Resultsshowed that the folk length of fish varied in range 76-305mm with the common size varied from 161-198mm.The length- weight relationship in Lizard fish expressed as ; ; ; . The slope of the regression line suggested an allometric growth.The spawning season of Greater lizardfish extended from January to December, and got a peak in May and August. The estimated length at first maturity (Lm50) was 160.03mm mm for male and  198.01mm for female. Sex ratios was not steady throughout the year, and the ratio of males to females were given  as 1:1.53 and 1:1.13 in non-spawning and spawning season, respectively.

Key words: Saurida tumbil, Lizardfish, Tonkin gulf, length frequency, spawning season.


Xem/download