Mùa vụ: Vụ Nam (DB trường dòng chảy tầng mặt từ 08-15/4/2017) | Năm dự báo: 2017 | Tháng dự báo: 04/2017
Đối tượng dự báo: Khác
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
DC042017Bcolor