Mùa vụ: Vụ Nam (DB trường dòng chảy tầng mặt từ ngày 01-07/3/2017) | Năm dự báo: 2017 | Tháng dự báo: 03/2017
Đối tượng dự báo: Khác
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
DC032017Acolour