Mùa vụ: Vụ Nam (DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC NGHỀ RÊ THÁNG 3/2017) | Năm dự báo: 2017 | Tháng dự báo: 03/2017
Nghề: Rê
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
Tệp đính kèm: DB_03_2017_Re