Mùa vụ: Vụ Nam (BBNT khai thác nghề lưới vây vụ cá nam năm 2017) | Năm dự báo: 2017 | Tháng dự báo: 04/2017
Nghề: Vây
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
Tệp đính kèm: DB_SW_2017_Vay_colour