Mùa vụ: Vụ Nam (DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC nghề lưới vây tháng 3 năm 2017) | Năm dự báo: 2017 | Tháng dự báo: 03/2017
Nghề: Vây
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
Tệp đính kèm: DB_03_2017_Vay