Mùa vụ: Vụ Nam (DB ngư trường khai thác nghề lưới vây tháng 1/2017) | Năm dự báo: 2017 | Tháng dự báo: 01/2017
Nghề: Vây
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
Tệp đính kèm: DB_01_2017_Vay_colour