Mùa vụ: Vụ Nam (DB ngư trường khai thác cá ngừ vằn tháng 9/2017) | Năm dự báo: 2017 | Tháng dự báo: 09/2017
Đối tượng dự báo: Cá ngừ vằn
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
Tệp đính kèm: DB_09_2017_Nguvan_colour