Mùa vụ: Vụ Nam (DB ngư trường khai thác cá ngừ vằn tháng 12/2016) | Năm dự báo: 2016 | Tháng dự báo: 12/2016
Đối tượng dự báo: Cá ngừ vằn
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
Tệp đính kèm: DB_12_2016_Nguvan_colour