Mùa vụ: Vụ Nam (DB ngư trường khai thác cá cá ngừ đại dương từ 21-30/11/2016) | Năm dự báo: 2016 | Tháng dự báo: 11/2016
Đối tượng dự báo: Cá ngừ đại dương
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
Tệp đính kèm: DB_21_30_11_2016_Cau_colour