Mùa vụ: Vụ Nam (DB ngư trường dòng chảy tầng mặt từ ngày 24-31/8/2017) | Năm dự báo: 2017 | Tháng dự báo: 08/2017
Đối tượng dự báo: Trường dòng chảy tầng mặt
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
DC082017Dcolour