Mùa vụ: Vụ Nam (DBNTKT thác nghề rê tháng 04/2020 ) | Năm dự báo: 2020 | Tháng dự báo: 04/2020
Nghề: Rê
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
DB_4_2020_Re