Mùa vụ: Vụ Nam (DBNTKT thác nghề Chụp mực tháng 8/2019 ) | Năm dự báo: 2019 | Tháng dự báo: 08/2019
Nghề: Chụp mực
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
DCM082019