Mùa vụ: Vụ Bắc (DBNTKT thác nghề chụp mực tháng 02/2020) | Năm dự báo: 2020 | Tháng dự báo: 02/2020
Nghề: Chụp mực
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
DCM022020