Mùa vụ: Vụ Nam (DBNTKT cá ngừ đại dương từ 01/ 06/2019 đến 07/06/2019) | Năm dự báo: 2019 | Tháng dự báo: 06/2019
Đối tượng dự báo: Cá ngừ đại dương
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
DC062019A