Mùa vụ: Vụ Nam (DBNTKT cá ngừ đại dương tháng 8/2019) | Năm dự báo: 2019 | Tháng dự báo: 08/2019
Đối tượng dự báo: Cá ngừ đại dương
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
DC082019