Mùa vụ: Vụ Bắc (DB Dòng chảy tầng mặt từ ngày 16-23/022020) | Năm dự báo: 2020 | Tháng dự báo: 02/2020
Đối tượng dự báo: Trường dòng chảy tầng mặt
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
DC022020CColour